Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2013

Proszę dziś mnie nie dotykaj,
bo dni kilka musi potrwać.
Ta procesja jak
drugoklasistka w maju,
purpurowy będę gubić
płatek co drugi krok.
— K. Nosowska - Co miesiąc
ja bardzo się przywiązuję do ludzi po prostu. i takie sytuacje, w których muszę przedzierać się przez warstwę ochronną nowych osób, nowo poznanych, są dla mnie trudne. jestem średnio przebijająca się do drugiego człowieka.
— katarzyna nosowska, wywiad dla onet.pl
CHCIAŁABYM BYC DOBRA. Nie być dla nikogo zgryzotą. MARZĘ, ŻEBY MOJA OBECNOŚĆ WPŁYWAŁA KOJĄCO na wszystko i wszystkich. Jest we mnie wiele gniewu, chciałabym się go pozbyć.
— Nosowska
Reposted frombeinthe beinthe vianotlongeryours notlongeryours
Ktoś, kto lu­bi mu­zykę, nie po­winien się zawężać do jed­ne­go gatunku. 
— Katarzyna Nosowska
4643 cec7 390
Reposted fromfrances frances viaalevue alevue
Seks jest dla wszystkich, ale wzajemna miłość po nim tylko dla zakochanych.
— HARLAN COBEN - Nie mów nikomu
Reposted fromkonwalia konwalia viakomplikacja komplikacja
6762 722e 390
Reposted fromuszkowo uszkowo viakomplikacja komplikacja
- Wytrzymasz - powiedział. - Nawet wyobrażenia nie masz, ile można wytrzymać.
— Marek Hłasko, "Opowiadania"
Reposted fromatramentovva atramentovva viagoby goby

Żulczyk: Wszystko krąży wokół poczucia winy.

Pezet: Jasne. Najbliżsi zawsze dostają najbardziej, bo stoją najbliżej.

— Pezet w wywiadzie dla Żulczyka
Reposted fromwariatka wariatka viagoby goby
0099 a86d 390
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viagoby goby
8408 0ff3 390
Szczecin, ul. Kolumba
2641 259f 390
Reposted fromapocomitonaco apocomitonaco
2213 a3ae 390
Reposted fromucieknijmi ucieknijmi viathefirstdrop thefirstdrop
Powiedz mi, że nie muszę się bać.
Reposted fromtereseek tereseek viaidosk8 idosk8
3157 8baa 390
Reposted fromadriannak adriannak viathefirstdrop thefirstdrop
0290 8917 390
6062 a3d8 390
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viaidosk8 idosk8
4907 1a29 390
0665 b1ce 390
Reposted fromadriannak adriannak viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl